Huishoudelijk Reglement

Inhoud

1. Begripsomschrijvingen
2. Lidmaatschap
3. Geldmiddelen en speciale regelingen
4. Bestuur
5. Kascommissie
6. Trainingen
7. Materiaal
8. Wedstrijden
9. Aansprakelijkheid
10. Reglementen
11. Slotbepaling

 

1. Begripsomschrijvingen
1. Indien in de statuten een omschrijving van een bepaald woord is gegeven geldt die omschrijving ook indien dat woord in dit reglement wordt gebruikt, tenzij de statuten de mogelijkheid bieden om van de omschrijving af te wijken en van die mogelijkheid in dit reglement gebruik is gemaakt.
2. VSV ’74: Volleybalvereniging VSV ’74 te Vlagtwedde
3. Nevobo: Nederlandse Volleybal Bond
4. Lid
a. Spelend seniorlid: een lid dat deelneemt aan de reguliere competitie van de NeVoBo en dat op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
b. Spelend jeugdlid: een lid dat deelneemt aan de reguliere competitie van de Nevobo en dat op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;
c. Recreant lid: een lid een lid dat van de faciliteiten van de vereniging gebruik maakt zonder deel uit te maken van de teams van spelende leden;
e. Erelid is hij/zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering (jaarvergadering), op voordracht van het bestuur,als zodanig is benoemd;
f. Verenigingslid is hij/zij die actief bij de vereniging betrokken is zonder binnen VSV ’74 de volleybalsport beoefenen.
5. Contributie: Verenigingscontributie verhoogd met de bijdrage die door de Nevobo voor ieder lid van de bij de Nevobo aangesloten verenigingen wordt gevorderd plus, bij spelende leden, een evenredig deel van het aan de Nevobo verschuldigde teamgeld.

 

2. Lidmaatschap
1. Toelating tot lidmaatschap
a. Een persoon kan zich aanmelden als lid of verenigingslid door het indienen van een ingevuld inschrijfformulier bij een door het bestuur hiervoor aangewezen persoon. Degene die gaat deel nemen aan door de Nevobo georganiseerde wedstrijden en/of toernooien, dient een recente pasfoto bij te voegen.
b. Indien het bestuur besluit een aanmelding niet te honoreren zal de secretaris per aangetekend schrijven de betreffende persoon hiervan in kennis te stellen, met opgaaf van redenen.
c. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend de door het bestuur aangewezen persoon heeft bereikt.
d. Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Zonder tegenbericht wordt deze telkens verlengd met één jaar. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 31 mei bij de Ledenadministratie.
2. Schorsing en ontzetting uit het lidmaatschap
a .Het lidmaatschap kan voor de duur van een tijdvak van ten hoogste twee maanden geheel of gedeeltelijk worden ontzegd aan hen, die in strijd handelen met de statuten, reglementen of besluiten van VSV ’74, de Nevobo of de volleybalsport op onredelijke wijze benadelen.
b. Ontzetting uit het lidmaatschap kan plaats hebben ten aanzien van leden die in ernstige mate in strijd handelen met de statuten, reglementen of besluiten van VSV ‘74 of de volleybalsport in het algemeen schaden, door woord of gedrag, waaronder nalatigheid en/of lijdelijk verzet.
3. Opzegging
a. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de Ledenadministratie. Dit mag ook per email.
b. Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts plaats hebben indien het betreffende lid aan al zijn verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan.
c. Opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren voor 31 mei en moet schriftelijk gebeuren bij de Ledenadministratie. Indien men na 1 week geen bevestiging heeft gekregen van de Ledenadministratie, dient men zelf weer contact op te nemen met de Ledenadministratie
d. Indien men het lidmaatschap opzegt tijdens het lopende seizoen vóór 1 januari, is men de Nevobo afdrachten volledig schuldig en de helft van de verenigingscontributie.
Indien men het lidmaatschap opzegt tijdens het lopende seizoen na 1 januari, dan is men de volledige jaarcontributie verschuldigd (tot en met 31 mei)

 

3. Geldmiddelen en speciale regelingen
1. Contributie
a. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur een voorstel ingediend voor de hoogte van de contributie voor het lopende seizoen en ter stemming voorgelegd. Voor 31 mei dient dit voorstel reeds aan de leden kenbaar gemaakt te zijn.
b. Een contributiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 mei (=10 maanden)
c. De contributie van tussentijds toetredende leden wordt naar rato berekend.
d. Wanneer een nieuw lid zich aanmeldt, is zij/hij gerechtigd om maximaal 4 keer mee te trainen zonder contributie te betalen.
e. De contributie dient door elk lid in 2 termijnen te worden voldaan.
f. Eventueel kan in individuele gevallen,onder bijzondere omstandigheden,
in overleg met de penningmeester hiervan worden afgeweken.
g. De hoogte van de contributie van een lid,welke zich afmeldt tijdens het seizoen, zal worden vastgesteld door de penningmeester aan de hand van de bepalingen in artikel 2.3.d.
2. Geldboete
Ieder lid kan aansprakelijk gesteld worden voor een boete, welke aan de vereniging is opgelegd door de Nevobo, indien het bestuur van mening is, dat het betreffende lid ernstig in gebreke is gebleven.
3. Overige geldmiddelen
Donaties, subsidies, sponsorgelden, opbrengsten uit activiteiten en overige inkomsten komen altijd de vereniging toe. Alleen na toestemming van het bestuur kunnen bepaalde geldmiddelen direct aan activiteiten of teams worden toegekend.
4. Wanbetaling
Indien een lid na herhaald om betaling te zijn verzocht niet aan zijn/haar financiële verplichtingen voldoet, kan het bestuur besluiten tot het treffen van maatregelen over te gaan.
5. Blessureregeling
a. Indien een lid ten gevolge van blessures, ziekte of zwangerschap langer dan 3 maanden niet kan spelen, dan kan een verzoek ingediend worden bij de penningmeester voor een gedeeltelijke teruggave van de contributie.
b. Kortingsindicatie:
– tot 3 maanden uitval: geen korting
– 3 tot 5 maanden uitval: 25% korting
– 5 tot 7 maanden uitval: 50% korting
– langer dan 7 maanden uitval: 60% korting
De korting heeft alleen betrekking op het verenigingsdeel. Er volgt geen korting op de Nevobo-afdrachten.
c. Deze regeling gaat in op de dag van melding van de blessure en kan dus niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Deze korting wordt per jaar achteraf berekend en vergoed.
d. Het lid moet hiertoe zelf het initiatief nemen zodra er sprake is van langdurige uitval tijdens het seizoen. Hij/zij dient hiertoe zelf zowel de aan- als afmelding schriftelijk te verrichten bij de penningmeester.
e. Bij een geschil van mening, beslist het bestuur of de reden gerechtvaardigd is.
6. Gezinskorting
a. Voor gezinnen waarvan drie of meer personen (op hetzelfde adres) het gehele seizoen spelend lid zijn, kan er aan het eind van het seizoen gezinskorting gegeven worden.
b. De korting bedraagt 30% van de verenigingscontributie van het jongste gezinslid.
c. Op de Nevobo-afdrachten wordt geen korting gegeven.
d. Indien men gebruik wil maken van deze gezinskorting, dan dient men dit bij de ledenadministratie schriftelijk (per post of per e-mail) kenbaar te maken.

 

4. Bestuur
1. Bestuursvacatures
a. In het geval een Algemene Ledenvergadering door het bestuur is bijeengeroepen en daarbij is meegedeeld dat in die vergadering in één of meer vacatures in het bestuur moet worden voorzien, kan het bestuur voor de vervulling van die vacatures kandidaten stellen. Tot aanvang van de Algemene Ledenvergadering kunnen tegenkandidaten gesteld worden bij de secretaris.
b. In tussentijdse bestuursvacatures voorziet tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering het bestuur.
2. Bestuursbesluit
a. Het bestuur kan uitsluitend in een bestuursvergadering besluiten nemen. Door het bestuur worden geldige besluiten genomen, indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden heeft deelgenomen aan de stemming. Bij staken van de stemmen dient het betreffende onderwerp op de eerstvolgende
bestuursvergadering opnieuw in stemming te worden gebracht. Aan deze stemming dient een meerderheid van het aantal bestuursleden deel te nemen. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
b. Het bestuur kan ook buiten de bestuursvergadering besluiten nemen mits 2/3
van de bestuursleden aan de besluitvorming deelneemt en geen van de bestuursleden zich daartegen verzet.
3. Bevoegdheden en verplichtingen van de bestuursleden
a. De bevoegdheden en verplichtingen van de leden van het bestuur worden met inachtneming van de statuten en reglementen door het bestuur vastgesteld.
b. Elk bestuurslid is in de uitoefening van zijn taak ten allen tijde verantwoording aan het bestuur verschuldigd.
c. Het bestuur is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering:
– Overeenkomsten tot het huren van de sportzalen aan te gaan of voort te zetten, indien dat voor de continuïteit van de beoefening van de volleybalsport in verenigingsverband noodzakelijk is.
– Met het oog op de gebruikelijke toernooien, feesten en vergaderingen van de vereniging overeenkomsten tot het huren van de daarvoor geschikte ruimten aan te gaan.

 

5. Kascommissie
1. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de financiële middelen van de vereniging door de penningmeester en is verplicht tenminste één keer per jaar de kas, de boeken en bescheiden na te zien. Van de bevindingen van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de Algemene Ledenvergadering.
2. De kascommissie wordt ieder jaar door de Algemene Ledenvergadering uit haar midden benoemd.
3. De commissie bestaat uit twee leden van de vereniging en bepaalt zelf haar werkzaamheden. Een lid mag maximaal 2 jaar deel uit maken van de kascommissie. Ieder jaar treedt één lid af.
4. Bestuursleden kunnen tijdens hun bestuursperiode geen lid zijn van deze commissie.

 

6. Trainingen
1. Op een door het bestuur vast te stellen tijdstip en plaats worden leden in de gelegenheid gesteld c.q. van de faciliteiten van de vereniging gebruik te maken.
2. Het bestuur benoemt voor de trainingen het benodigd aantal trainers en/of hulptrainers.
3. Als er geen trainer bij de training aanwezig is, is het alleen meerderjarige leden toegestaan zonder toezicht van een meerderjarige, gebruik te maken van de accommodatie en het speelmateriaal. Dit echter onder strikte voorwaarde dat uitsluitend het volleybalspel wordt geoefend/beoefend en dat dit in een gepaste en verantwoorde sfeer plaatsvindt.

 

7. Materiaal
1. Gebruik
Het materiaal waarover VSV ‘74 beschikt mag slechts worden gebruikt door diegenen die door het bestuur zijn aangewezen, voor het volgen van trainingen,voor het gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging of voor het spelen van wedstrijden.
2. Schade, verlies en diefstal
Schade aan de vereniging of aan bezittingen van de vereniging toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

 

8. Wedstrijden
1. Kleding
a. Bij deelname aan de door Nevobo georganiseerde wedstrijden en/of toernooien zijn leden verplicht een clubtenue te dragen. Het bestuur kan besluiten binnen de vereniging verschillende tenues te hanteren. Advies en inlichtingen omtrent het clubtenue worden door het bestuur verstrekt.
b. Aan alle competitie spelende leden wordt door VSV ‘74 wedstrijdshirts ter beschikking gesteld. Schade aan de shirts komt voor rekening van de speler, tenzij blijkt dat de schade buiten de schuld van de speler is ontstaan. Door de vereniging verstrekte wedstrijdshirts blijven eigendom van de vereniging.
2. Absentie/afzeggen
Een lid kan zich voor een door hem/haar te spelen wedstrijd afmelden door dit tenminste 48 uur voor de aanvang van de wedstrijd bij de coach en/of aanvoerder te melden.
3. Nevobo
Ieder lid dat deelneemt aan de door Nevobo georganiseerde wedstrijden en toernooien is verplicht het lidmaatschap van de Nevobo te aanvaarden. Door aanvaarding van het lidmaatschap onderwerpt het lid zich aan de reglementen en bepalingen van de Nevobo.

 

9. Aansprakelijkheid
Het volgen van trainingen, wedstrijden, het gebruik van materialen, het consumeren van door of wegens VSV ‘74 aangeboden versnaperingen/eetwaar alsmede de deelname aan door VSV ‘74 georganiseerde activiteiten, geschiedt ten allen tijde voor eigen risico van leden en/of deelnemers.

 

10. Reglementen
1. Door als lid toe te treden tot VSV ‘74 onderwerpt men zich aan de bepalingen van de statuten en dit reglement.
2. Ieder lid wordt geacht de statuten en dit reglement te kennen, evenals de bestuursbesluiten en de mededelingen die op de website en/of nieuwsbrief of op andere wijze bekend worden gemaakt.
3. Het bestuur is belast met het uitleggen van de statuten en dit reglement en beslist in alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien. Tevens kan het bestuur vrijstelling van dit reglement en voorschriften verlenen indien zij dit in het belang van de vereniging acht.
4. Wijzigingen van dit reglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voorstellen tot reglement wijzigingen moeten tenminste eenentwintig dagen voor de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend.

 

11. Slotbepalingen
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
2. Dit reglement treedt in werking op het moment van vaststelling door de Algemene vergadering.

 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 29 september 2015