Statuten

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VSV ‘74

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1:

De vereniging draagt de naam VSV ’74. Zij is gevestigd in Vlagtwedde.

 

DUUR

Artikel 2:

De vereniging is opgericht te Vlagtwedde op 15 augustus 1974 voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

 

DOEL

Artikel 3:

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.

Artikel 4:

Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken en wel door:
a. aansluiting van de Nederlandse Volleybal Bond.
b. het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord,
geschrift en daad.
c. het organiseren van wedstrijden.
d. het behartigen van de belangen van haar leden.
e. aansluiting bij de Vlagtwedder Sportvereniging.
f. alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

 

LEDEN

Artikel 5:

1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en ondersteunende
leden.
2. Gewone leden zijn zij, die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
3. Jeugdleden zijn zij, die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de
leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben.
4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone diensten jegens de vereniging
dan wel jegens de volleybalsport in het algemeen door de Algemene
Vergadering als zodanig zijn benoemd.
5. Ondersteunende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbonden
hebben tot het storten van een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het
bestuur zijn toegelaten.

Artikel 6:

1. Als gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten door een schriftelijk
verzoek dienaangaande bij het bestuur in te dienen. Het bestuur beslist
over de toelating. Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de
eerstvolgende gelegenheid de Algemene Vergadering over haar
beweegredenen. De Algemene Vergadering kan alsnog tot toelating besluiten.
2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van één/tiende gedeelte van
de tot stemmen gerechtigde leden door de Algemene Vergadering benoemd.
3. Ondersteunend lid wordt men door schriftelijke aanmelding bij het bestuur
dat over de toelating beslist. De Algemene Vergadering stelt, op voordracht
van het bestuur, de hoogte van de minimale geldelijke bijdrage vast.

 

SCHORSING

Artikel 7:

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste
2 maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang
van de vereniging in ernstige mate schaadt. Het bestuur brengt de
betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing.
Gedurende periode van schorsen vervallen de rechten, voortvloeiend uit het
lidmaatschap.

Artikel 8:

De betrokkene kan binnen 2 weken na ontvangst van kennisgeving van schorsing
in beroep komen bij de commissie van beroep als bedoeld in artikel 19.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft hij geschorst.

Artikel 9:

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid.
b. door opzegging door het lid.
c. door opzegging door de vereniging.
d. door ontzetting.
2. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de
secretaris. Deze kennisgeving dient 4 weken vóór het einde van het
verenigingsjaar in het bezit te zijn van de secretaris.
3. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt door de Algemene Vergadering, op voordracht van
het bestuur.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting
geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk
op de hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van redenen. Binnen één
maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan
bij de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep blijft het lid geschorst.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de
reden of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage
voor het geheel door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op
reductie.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 10:

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
– contributies van de gewone leden en jeugdleden.
– de bijdragen van de ondersteunende leden.
– uit verkrijging krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen, uit subsidies
en tenslotte uit andere, toevallige baten.
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene
Vergadering op voordracht van het bestuur.

 

BESTUUR

Artikel 11:

1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen. Het aantal bestuurders wordt
vastgesteld door de Algemene Vergadering.
2. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering uit de gewone leden
benoemd.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
4. De bestuursleden treden om de 2 jaar af volgens een door het bestuur op te
maken rooster, met dien verstande, dat nimmer de secretaris en
penningmeester gelijktijdig aftreden. Allen zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 12:

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter
tezamen met de secretaris of de penningmeester vertegenwoordigen de
vereniging in en buiten rechte.
2. Voor het beschikken over bank- of girosaldi is de handtekening van de
penningmeester voldoende.
3. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden of bezwaren,
verhuren of huren van onroerend goed, voor het aangaan van een
sponsorcontract behoeft het bestuur de goedkeuring van de Algemene
Vergadering.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 13:

1. Binnen 4 maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een Algemene
Jaarvergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn
jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2. De kascommissie, ingesteld conform het bepaalde in artikel 14 lid 2,
brengt de vergadering verslag uit van haar bevindingen.
3. Zij heeft recht op inzage van alle door haar gewenste stukken van de
vereniging.
4. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag alsmede
de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot dechargé.

Artikel 14:

1. Behalve de in artikel 13 genoemde jaarvergadering kan het bestuur nog
een Algemene Ledenvergadering bijeen roepen en wel bij voorkeur in de
maanden maart of april.
2. Op de agenda van deze vergadering zal in elk geval staan de behandeling
van de begroting, het vaststellen van de contributie en het benoemen van
een kascommissie.

Artikel 15:

1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van 2 weken. De bijeenroeping vindt plaats
door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Bij de
convocatie worden tevens de agendapunten vermeld.
2. Bovendien is het bestuur gehouden een Algemene Vergadering bijeen te
roepen wanneer tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
inbrengen van één/tiende der stemmen in de vergadering, daartoe een
verzoek indient. Deze vergadering wordt binnen 4 weken na een daartoe
strekkend verzoek gehouden. Indien aan het verzoek tot bijeenroepen
binnen 14 dagen na binnenkomst van het verzoek door het bestuur geen
gevolg is gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen
overgaan op de wijze waarop het bestuur een Algemene Vergadering
bijeenroept.

Artikel 16:

1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering.
2. De gewone leden en jeugdleden van 16 jaar en ouder hebben één stem.
Overige jeugdleden hebben geen stemrecht.
3. Ereleden hebben een adviserende stem, tenzij zij tevens gewoon lid zijn.
Ondersteunende leden hebben geen stem.
4. Stemmingen over leden geschieden schriftelijk.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid
der uitgebrachte stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid
der stemmen op zich heeft verenigd. Heeft niemand die meerderheid
verkregen dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de 2 personen,
die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is vervolgens hij
gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der stemmen op zich
heeft verenigd.
7. Onder stemmen in deze statuten wordt verstaan geldig uitgebrachte
stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het lid
ondertekende stemmen.

Artikel 17:

De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen
door een ander bestuurslid.

Artikel 18:

Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. De Algemene Vergadering
benoemt deze commissies.

 

COMMISSIE VAN BEROEP

Artikel 19:

In de jaarvergadering benoemt de Algemene Vergadering een commissie van
beroep, op voordracht van het bestuur. De commissie zal bestaan uit 3 leden.
De leden treden om de 2 jaar af en zijn terstond herkiesbaar.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 20:

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een Algemene
Vergadering waar tenminste twee derden van de stemgerechtigde leden
aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee derden van de
uitgebrachte stemmen.

Artikel 21:

Is het in artikel 20 genoemde quorum niet aanwezig, dan wordt binnen 8 dagen
een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden 30 dagen na de
eerste vergadering, waar tot statutenwijziging kan worden besloten met een
meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 22:

1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging
en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 23:

In gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 24:

1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een
daartoe belegde Algemene Vergadering tenminste twee derden van de tot
stemmen gerechtigde leden in een vergadering waarin tenminste drie vierden
van de tot stemmen gerechtigde leden aanwezig is, zich daarvoor heeft
uitgesproken.
2. Bij gebreke van het quorum geldt het bepaalde in artikel 21, zij het dan met
betrekking tot de ontbinding.
3. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig
saldo zal worden aangewend voor door de Algemene Vergadering te bepalen
zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging
overeenstemmen.

Artikel 25:

1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven
over het lidmaatschap, de contributie-inning, de werkzaamheden van het
bestuur, strafprocedures, het instellen van commissies, de vergaderingen en
alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig
zijn met de wet of de statuten.
3. Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte
meerderheid der uitgebrachte stemmen.

 

 

De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te Wedde op de datum in het hoofd dezer
akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan verschenen
persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
P.M. Inklaar, D.P. Ebbinge
Getekend op 3 januari 1984